29.02.24

1. Kehtestada Harku Sotsiaalkeskuse teenuste hinnad alljärgnevalt:

 

Teenuse nimetus

Arvestuse alus

Hind

Märkused

Pesupesemine

1 masinatäis

4 eurot

1 pesukord

Dušš

1 kord

2 euro

 

Ühekordne terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- ja eriarstidega, transpordi korraldamine arsti visiidile või haiglaravile/rehabilitatsiooniteenusele suunamise korral); puude vormistamisel abi (sotsiaaltöötaja jälgib, millal puue lõpeb ja aitab uue taotluse vormistamisel)

0,5 h

4 eurot

 

Koopiate tegemine

1 A4 leht

0,10 eurot

 

Transporditeenus (hinna arvestamine algab autosse istumisel kuni sihtpunktini)

1 km

0,30 eurot

 

Transpordi ooteaeg

1 h

4 eurot

Arvestus on tunnipõhine

Saatja tasu transpordil ja asjaajamisel

1 h

5 eurot

Arvestus on tunnipõhine

Toitlustamine

 

 

3x päevas

 

 

5 eurot

Võimalik tellida toitlustamist ka vähemateks kordadeks. Nädal etteteatamist on kohustuslik.

Toitlustamine

Hommikusöök

1,25 eurot

 

Toitlustamine

Lõunasöök

2,25 eurot

 

Toitlustamine

Õhtusöök

1,50 euro

 

Sotsiaaltöötaja teenus teisest omavalitsusest klientidele

1 h

12 eurot

 

Päevakeskuse teenus/päevahoid  teistest omavalitsustest tulnud klientidele

10 h päevas, 21 päeva kuus

750 eurot

Teenuse aeg E-R 08.00-18.00

Päevakeskuse teenus/päevahoid  teisest omavalitsustest klientidele intervallteenusena

1 päev

35 eurot

Ei sisalda toitlustust

Kogukonnas elamise teenus  intervallteenusena

1 kuu

950 eurot

Tasub klient/lähedane või omavalitsus

Kogukonnas elamise teenus  Sotsiaalkindlustusameti suunamisega

1 kuu

368 eurot

Omaosalus

 

2. Tunnistada alates 1. märtsist 2024 kehtetuks Harku Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldus nr 44 „Harku Sotsiaalkeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine".

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavakstegemisest arvates, esitades

vaide Harku Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest, kuid mitte varem kui 1. märtsil 2024. a.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Krause

 

vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov

 

vallasekretär

 

 

 

Toimetaja: KERSTI OJASU