Uudised ja teated

« Tagasi

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

 

Harku vald ja Harku sotsiaalkeskus piloteerivad Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamist kohalikus omavalitsuses.

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • 1. isik on vähemalt 16- aastane;
  • 2. isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • Sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • 1. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  • 2. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid